positiv-promotion.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Lintborste uppfinnare hur

Lintborste uppfinnare hur

Filed Eune 3, 1963, Ser. Borstar tillverkade av djurhår eller syntetiska plastborstar och borstar med rengöringsytor av svampgummi eller svampplast har vanligtvis använts för att avlägsna små partiklar av damm, ludd, tobak, etc. För sådana ändamål är emellertid inte bara borstar vanligtvis relativt skrymmande och obekvämt att bära på personen, men de är också relativt otillräckliga för att ta bort tåligt vidhäftande partiklar från kläderna.

Vidare tenderar partiklarna som avlägsnas från kläderna under borstningsoperationen att ansamlas i borstborsten. Följaktligen kan de överföras tillbaka till kläderna under en efterföljande borstning, vilket därigenom minskar borstningens effektivitet. Dessutom har borstning som är tillräckligt kraftig för att avlägsna ihärdigt vidhäftande partiklar från kläder en tendens att ge slitage på kläderna, i synnerhet kläder tillverkade av relativt ömtåliga eller lätt slitbara material, såsom vissa typer av rayon.

Följaktligen är det ett huvudsyfte med föreliggande uppfinning att åstadkomma en förbättrad rengöringsanordning. Det är ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning att tillhandahålla en billig, hållbar, kompakt rengöringsanordning för att bära kläder, vilken anordning är enkel och effektiv att använda.

Det är ett ytterligare syfte med föreliggande uppfinning att åstadkomma en förbättrad bärbar luddborttagare som kan bibehålla hög smidighet vid avlägsnande av ihållande vidhäftande partiklar, såsom ludd och liknande, från ytan av bärkläder.

Ovanstående syften uppnås i enlighet med föreliggande uppfinning genom att tillhandahålla en förbättrad bärbar rengöringsanordning som effektivt kan avlägsna ludd, damm och andra partiklar från olika typer av ytor. Enheten består av en rulle, en rullhållare och ett skyddsfodral, allt i enkel, hållbar konstruktion. Anordningen är lätt och kan tillverkas till låg kostnad av lätt tillgängliga material. Det lilla höljet innesluter frisläppande partikelavlägsnandeorgan i form av en foder som avlägsnar valsens yttre yta för att skydda densamma mot oavsiktlig uppbyggnad av partiklar på den.

Dessutom kan valsen förses med ett internt lagringsutrymme som kan hålla en behållare av luddavlägsnande material, varvid valsens luddavlägsnande yta lätt kan förnyas för att förlänga anordningens livslängd. Ytterligare syften och fördelar med föreliggande uppfinning kommer att framgå av en studie av följande detaljerade beskrivning och av de bifogade ritningarna på vilka :. Nu hänvisas mer specifikt till FIG.

Anordningen innefattar en valshållare 12, en vals 14 löstagbart ansluten till valshållaren 12, vars yttre yta 16 uppbär partikelavlägsnande organ innefattande ett bestruket pappersark 18, och ett fodral 29 som omsluter valsen 14 och skyddar den mot oavsiktlig nedsmutsning av luddborttagningsarket 18. Valshållaren 12 kan ha vilken lämplig storlek och form som helst och innefattar ett i huvudsak horisontellt sträckande topplock 22 som kan korrugeras, om så önskas, såsom illustreras i FIG.

Se FIG. Handtaget 2-5 har en större bredd än plattan 28 och plattan 28 är ansluten till handtans 26 bottenyta längs dess mittlinje, så att ett försänkt fingergrepp 39 är anordnat mellan plattan 28 och handtaget 26 på båda sidor därav.

Handtaget 26 avböjs nedåt vid dess ändar 32, såsom visas i FIG. Hela rullhållaren 12 är företrädesvis tillverkad som en enhetlig struktur, såsom genom att den formas av sådana låga vikt-billiga material som termoplast eller värmehärdande harts, glas eller liknande, eller genom att tillverka den av trä, pressad kartong, fiberkartong eller liknande. , keramiskt material, metall, etc.

Om så önskas kan emellertid rullhållarens 12 komponenter tillverkas separat och därefter monteras ihop. Företrädesvis används en plast för att tillverka rullhållaren 12, exempelvis ett karbamid-formaldehydharts. Såsom visas i FIG. Således exempelvis, såsom visas i FIG. Tapparna 44 är dimensionerade så att de kan lösgöras på nytt i passande urtagningar 46 anordnade i motsatta ändar 48 av valsen 14 längs dess längdaxel.

I FIG. Benen 24 är företrädesvis tillverkade av material som är tillräckligt starkt men ändå fjädrande så att valsen kan frigöras från roterbart ingrepp med tapparna 44 genom att fjäder en eller båda benen 24 utåt för att avlägsna tillhörande stift eller tappar 44 från passande urtag 46 i valsen 14.

Valsen 14 kan tillverkas på vilket lämpligt sätt som helst från material som är detsamma som, liknar eller skiljer sig från det som används för valshållaren. Företrädesvis används plast, såsom fenol-formaldehyd eller urea-formaldehydharts, eftersom sådan plast är lätt, billig och lätt formad till den önskade produkten.

Valsen 14 är cylindrisk. Företrädesvis är den ihålig med dess motsatta ändar 48 stängda så att en behållare 50 är anordnad däri för lagring av en tillförsel av partikelavlägsnande papper 18.

I ett sådant fall kan valsen 14 förses med en längsgående sträcka 52 som kommunicerar mellan ytan 16 och behållaren 50. Således kan en pappersrulle 18 på ena sidan beläggas med en tunn film av exempelvis kohesiv latex. kan placeras i behållaren 58 och kan matas därifrån till ytan 16 genom slitsen 52 så att när papperet 18 lindas runt ytan 16 kommer den sammanhängande filmen att exponeras.

Såsom visas i FIG. Således kan en sektion 54 vara försedd med en ringformig förlängning 56 vid dess inre ände 58, vilken förlängning är försänkt från ytan 16 en tillräcklig mängd för att mottaga i glidande ingrepp därigenom en förlängning 60 anordnad vid den inre änden 61 av passande sektionen. 62 på valsen 14. Förlängningen 60 är försänkt från valsens 14 inre yta så att när sektionerna 54 och 62 är helt i ingrepp, såsom visas i fig.

För att korrekt inrikta sektionerna 54 och 62 så att de två halvorna av den längsgående slitsen 52 kommer att vara i register med varandra, kan ett par styrvägar 6 1 anordnas på vardera sidan av slitsen 52 i förlängningen 69 av sektionen 62 och ett lämpligt avskuret parti 66 kan anordnas i sektionens 54 förlängning 56.

När det är önskvärt att få tillgång till behållaren 50 dras sektionerna 54 och 62 isär. Därefter kan en rulle av papperet 18 placeras däri, såsom på ett par ihåliga stift 68 visade i FIG. Tapparna 68 kan innefatta urtagningarna 46. Pappers 18 på rullen kan sedan matas genom slitsen 52, varpå sektionerna 54 och 62 kan skjutas helt ihop och papperet 18 kan lindas runt för att täcka ytan 16 och följa därtill och sig själv.

Sättet på vilket valsen är anordnad inuti valsen 14 med dess ändparti som sträcker sig genom slitsen 52 och kring den yttre ytan 16 kan lätt ses i snittvyen i FIG. Det inses att andra material än pappersarket 18 kan användas, exempelvis plast, folie eller andra typer av ark, av vilka en eller flera ytor är täckta med lämpliga partikelavlägsnande material.

Alternativt kan den yttre ytan 16 på valsen 14 täckas direkt med ett partikelavlägsnande ämne som inte stöds på ett ark eller liknande. Dessutom kan filmen av partikelavlägsnande material vara vilken som helst lämplig substans som inte skadligt påverkar ytan från vilken partiklarna ska avlägsnas.

Papperet fäster vid ytan 16 på valsen 14 och på sig själv. Det är underförstått att beläggningen på papperets ytor är en som lätt kommer att fästa vid sig själv och vid ludd, damm och liknande, men inte fäster fast vid tyg eller andra ytor som skall rengöras och dessutom inte lämna avlagringar på tyget och smutsa detsamma.

Konventionella sammanhängande gummilim är utmärkta för sådana ändamål. I utföringsformen enligt FIG. Det nedsmutsade partiet av arket 18 kan sedan rivas eller klippas av och det nyligen exponerade partiet av arket 18 kan lindas på valsytan 16 medan det fortfarande är anslutet till ytterligare oinpackade delar av arket 18 anordnat på valsen i behållaren 50 på valsen 14.

Lådan 28 är företrädesvis tillverkad av transparent material, såsom transparent plast av metakrylatestertyp, och har formen av en öppen toppad ihålig behållare. Den kan tillverkas av genomskinlig eller ogenomskinlig plast, glas, metall, trä eller liknande, om så önskas.

Lådan är löstagbart fäst vid rullhållaren 12 och innesluter rullen 14 för att skydda det luddavlägsnande skiktet 18 på ytan 16 från oavsiktlig smuts när det inte används. Höljet kan förses med en plan botten 70 för att underlätta lagring av anordningen 10 på en fiat yta, såsom ett bord, etc.

Lådans 20 övre ände är dimensionerad så att den överensstämmer med topplocket 22, så att en löstagbart gripande verkas mellan ändarna 38 på topplocket 22 och intilliggande övre kanter 72 på höljet 20 när höljet är anordnat runt rullhållare 12, såsom visas i FIG.

Denna gripande verkan anges tydligt i FIG. Det kommer också att noteras att kanterna 72 slutar vid ungefär nivån på den övre ytan av topplocket 22, medan de återstående övre kanterna 74 på fodralet 29 slutar på ungefär samma nivå som den övre ytan av topplocket 22. topplocket 22 har en bredd som är ungefär lika med höljets 20 så att topplocket 22 vilar på kanterna 74 medan det ligger an mot höljets 20 kanter 72.

Lådan 20 är företrädesvis också försedd med ett par åtskilda styrvägar 76 anordnade vid var och en av de två motsatta ändarna av höljet intill benen 24 när höljet 29 är anordnat runt rullhållaren 12. En form av styrvägarna 76 anges tydligt i FIG. Såsom visas innefattar styrvägarna 76 inåt sträckande spärrar integrerade med eller separat anslutna till höljet 20.

Varje styrväg 76 i varje par är åtskild från den återstående styrbanan 76 i det paret ett tillräckligt avstånd för att åstadkomma ett utrymme 78 däremellan inom vilket det intilliggande benet 24 på rullhållaren 12 glider när höljet 20 är monterat på plats runt hållare 12.

Följaktligen underlättas förflyttning av höljet 20 på plats runt hållaren 12 och frigörbart ingrepp av ändarna 38 med kanterna 72. Enheten 10 är kompakt, billig, hållbar och enkel att använda. Således kan höljet 20 lätt frigöras därifrån genom att hålla handtaget 26 i ena handen och höljet 20 i den andra handen och dra hållaren 12 från höljet 20.

Rullen 14 är således frilagd och redo att användas, med rullhållaren 12 hållen i handen. Följaktligen placeras valsen 14 enbart mot ytan som ska rengöras och rullas därefter under försiktigt tryck.

Den luddavlägsnande ytan på arket 18 på valsen 14 plockar upp lösa partiklar och håller dem på arket 1 8. Mycket snabb och effektiv rengöring av alla typer av ytor kan sålunda utföras.

Lådan 20 kan fortfarande hållas, om så önskas, i motsatt hand och så snart rengöringsförfarandet är slutfört kan höljet 28 'och rullhållaren 12 lösgöras tillsammans för förvaring i en bärande klädficka eller på ytan. av en tabell, etc. Ytterligare fördelar med föreliggande uppfinning är såsom anges i det föregående. Olika andra utföringsformer av anordningen 10 kan konstrueras i enlighet med uppfinningen. Dessutom kan komponenterna i anordningen 10 tillverkas av ett eller flera lämpliga material.

Det kommer att vara uppenbart att anordningen 10 kan ha vilken storlek och form som helst, och dess komponenter kan förenas på vilket lämpligt sätt som helst, så länge sådana komponenter samverkar med varandra på det tidigare beskrivna sättet. Alla modifieringar, variationer och förändringar i rengöringsanordningen enligt uppfinningen inom ramen för bifogade patentkrav utgör en del av uppfinningen.

3. Förbättrad bärbar luddborttagare enligt krav 2, varvid komponenterna i nämnda rullhållare är integrerade, och varvid rullhållaren, nämnda rull och nämnda fodral är plast. Ytterligare syften och fördelar med föreliggande uppfinning kommer att framgå av en studie av följande detaljerade beskrivning och av de bifogade ritningarna av vilka: Vad som påstås är: Bärbar rengöringsanordning särskilt för att avlägsna lösa partiklar från klädytor.

US3192548A sv. BE640698A sv. CH409268A sv. DE1924499U sv. GB1060636A sv. US6688464B2 sv. Tejprulle för borttagning av föroreningar med funktion för borttagning av ark och metod för tillverkning av densamma. Behållare med utbytbar klibbig roterande anordning och med handtag som formar. US7744975B2 sv.

US3169264A sv. US3608708A sv. US3406419A sv. US3574885A sv. US2922176A sv. US1941320A sv. US4364142A sv. US3675264A sv. US4211330A sv.

(с) 2019 positive-promotion.ru